Justitie - Berichten & Blunders

Post a reply || Back to Justitie - Berichten & Blunders


blunders of willekeur?

Delete this post Submitted by anoniem on 28/Dec/2007
84.85.248.17

Message:

Justitie houdt al meer dan 2 jaar een zaak aan waarin iemand wordt verdacht van belaging. De aangifte staat bol van onwaarheden, hetgeen niet is geverifieerd! De eerste twee brieven van de advocaat van cliente aan de officier van justitie werden resp. na vijf en na zes maanden pas beantwoord. De eerste duurde zo lang "omdat er geen personeel was" aldus de OvJ. De tweede duurde zo lang "vanwege een interne verhuizing" de derde en daarop volgende brieven werden helemáál niet beantwoord. De laatste brief dateert van 27 februari 2007, bijna een jáár geleden!
Een psychologisch rapport werd pas na lang aandringen, vijf máánden later verstuurd aan cliente en haar advocaat. Dit slechts schoorvoetend omdat dit werd opgevraagd door een tweede beoordelaar die een second opinion ging doen. Het onderzoek was niet objectief verlopen, zelfs met een schandáige bejegening van de onderzoeker aan het adres van verdachte! Op voorhand kon worden gevoncludeerd dat het rapport niet zou deugen, om die reden werd direct om een second opinion gevraagd. De eerste onderzoekster werd bij het tuchtcollege aangeklaagd omdat de rapportage inderdaad niet deugde. De klachten werden gegrond verklaard en de onderzoekster kreeg een maatregel opgelegd door het tuchtcollege. Omdat het second opinion rapport volstrekt ánders oordeelde over verdachte, werd verzocht om dit rapport naar de reclassering te sturen met het verzoek of dit aanleiding tot herziening van hún rapport zou zijn. De OvJ stuurde het second opinion rapport NIET naar de reclassering, ondanks herhaalde verzoeken. De reclassering werd aangeklaagd omdat ook zij een ondeugdelijk rapport uitbrachten dat begatied was beinvloed door de eerste onderzoekster (psycholoog). De reclasseringsmedewerkster verklaarde dat deze psycholoog wilde dat er passages uit het psychologisch onderzoek letterlijk zouden worden overgenomen door de reclassering, hetgeen ook gedaan was en wel als bevindingen van de reclasseringsmedewersketr!! De klachtcommissie verklaarde de klachten gegrond en keurde het rapport van de reclassering af als een "on deugdelijk rapport dat de toets der kritiek niet kan doorstaan".
Intussen waren er ruim twee jaar verstreken. De advocaat van verdachte verzocht om beeindiging van de zaak omdat zijn cliente er zeer zwaar onder leed, temeer daar er sprake was van valse beschuldigingen en onwaarheden in de aangifte en zij twee jaar lang moest procederen tegen onderzoekers die niet onafhankelijk en niet objectief waren en ondeugdelijke rapporten uitbrachten, die inderdaad werden afgekeurd.
Justitie ging niet in op de vraag waarom zij geen antwoorden gaf op brieven van de advocaat van verdachte. Maar zij stelde dat het zo lang duurde omdat verdachte de zaak "ophield door klachtenprocedures"Met andere woorden: het was niet de schuld van justitie, maar van verdachte zélf! Vervolgens werd beweerd dat er door de afgekeurde rapporten nu "geen beeld is van de persoon van verdachte", volstrekt voorbijgaand aan het second opinion rapport van een onafhankelijke, tweede psycholoog, een vast gerechtelijk deskundige en hoogleraar psychodiagnostiek, iemand die qua kennis en kunde vér uitsteekt boven de eerste onderzoekster.
Mijns inziens blundert justitie en geeft zij de indruk dat het niet gaat om RECHT, maar om PRODUCTIE en willekeur!


Replies to this post

    No replies yet


Reply to this post

Name:

E-mail (optional):

Subject:


Message:

Insert styled text: Bold | Italic | Underlined
Disable styled text

Insert smileys (Opens a new window)
Disable smileys

Powered by Free PHP message board 1.3 from PHPJunkYard - Free PHP scripts